Eliška Wagnerová adresovala ČAK prověření stížnosti na JUDr. Vladimíra Zavadila, advokáta, IČ: 16158008

Dne 28.1. 2013 adresovala Eliška Wagnerová mail s požadavkem prověření stížnosti na advokáta JUDr. Vladimíra Zavadila, který si měl objednat lživý inzerát v deníku Blesk v den druhého kola prezidentských voleb. Mail byl adresován předsedovi Kontrolní rady České advokátní komory. Celý text si můžete přečíst níže:

Věc: Prověření stížnosti na JUDr. Vladimíra Zavadila, advokáta, IČ: 16158008

Vážený pane předsedo,
obracím se na Vás s žádostí o prověření skutku, jehož se měl, dle informací z veřejně dostupných zdrojů, dopustit shora jmenovaný advokát.
Z dostupných zdrojů vyplývá, že jmenovaný advokát jednal v rozporu s výslovným příkazem obsaženým v § 35 odst. 2 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, podle kterého volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje. Dále byl porušen i odst. 3 citovaného ustanovení, podle kterého propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky.
Je nepochybné, že bude-li prokázáno, že inzerát obsahující nepravdivé a dehonestující údaje o jednom z kandidátů na funkci prezidenta republiky, anonymně zadal výše uvedený advokát, dopustil se porušení povinností, které má vůči advokátnímu stavu, tj. chovat se poctivě, čestně a slušně a tím přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu (čl. 4 etického kodexu).
Bude ovšem třeba prověřit i možnost, že jmenovaný advokát jednal za dosud neznámou osobu, která k němu byla ve vztahu klienta. I tuto možnost je třeba prověřit, neboť pak by šlo dokonce o porušení zákona, a to ustanovení § 16 odst. 1 zák.č. 85/1996, o advokacii, podle kterého advokát pokyny klienta není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Že zveřejněný inzerát porušil ustanovení § 35 zák. o volbě prezidenta republiky, bylo vysvětleno shora.
Žádám Vás, vážený pane předsedo, aby Vámi vedený orgán prošetřil, zda v daném případě nedošlo k naplnění skutkové podstaty kárného provinění ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 zákona o advokacii.

Děkuji za pozornost, které jste mému podání věnoval, a zůstávám

S pozdravem

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D
Senátorka za obvod č. 59, Brno – město