Eliška Wagnerová předloží na příští senátní schůzi pozměňovací návrh k novele zákona o dětských skupinách

Eliška Wagnerová předložila v pondělí 14.7. 2014 členům Ústavně-právního výboru pozměňovací návrh k novele zákona o dětských skupinách. Návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu, který schválila sněmovní Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, který však poslaneckou sněmovnou neprošel.  Smyslem pozměňovacího návrhu Elišky Wagnerové je zajistit, aby se osoby, které v současnosti poskytují službu naplňující znaky služby péče o dítě podle předloženého návrhu, samy dobrovolně rozhodly, zda ji po nabytí účinnosti zákona budou poskytovat v jeho režimu (s výhodami i podmínkami, které zákon přinese) či jako dosud na základě obecných předpisů.

Současně je navržena změna účinnosti, neboť bude-li návrh zákona vrácen Poslanecké sněmovně, není s ohledem na průběh legislativního procesu možné, aby nabyl účinnosti dnem 1. září, jak je nyní uvedeno.

Po bouřlivém jednání Ústavně- právní výbor k tisku nepřijal žádné stanovisko a proto senátorka Wagnerová předloží zmíněný pozměňovací návrh na 23. plenární schůzi dne 23.7. či 24.7. 2014 (program jednání bude upřesněn).