Postoj Elišky Wagnerové k návrhu zákona o NP Šumava

Ve středu 23. dubna byl v Senátu projednáván v 1. čtení senátní návrh zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona o Národním parku Šumava byl předložen Senátu 19. 3., přičemž předkladatelé uvedli dva důvody pro předložení návrhu zákona. V první řadě se jednalo o to, že Národní park Šumava existuje více než 22 let bez zákona, kterým by byl zřízen.

Nejvýraznější změnu představovala i nová koncepce rozdělení parku do tří zón, které by měly zohledňovat vztah chráněného území k jeho obyvatelstvu, územnímu rozvoji obcí a v dlouhodobém horizontu usměrňovat využívání území k péči o les, zemědělskou půdu a ostatní pozemky.

Novým prvkem byly rovněž  finanční a daňové kompenzace, které by měl stát poskytnout obcím, ležícím na území parku za ztížení péče o potřeby jejich občanů a za ušlý výnos daně z nemovitostí.

O daném návrhu se v Senátu strhla ostrá diskuse, která částečně reagovala i na výtky legislativního odboru Senátu vůči zmíněnému návrhu zákona.

K návrhu zákona vystoupila i Eliška Wagnerová, která upozornila na stanoviska desítek odborníků z oblasti životního prostředí a vyzvala senátory k respektování názorů odborné veřejnosti v tomto tématu. Upozornila rovněž na výhrady legislativního odboru, který konstatoval, že předmětný návrh by působil nesystémově, neboť by vznikl zcela odlišný režim od jiných národních parků na území ČR. Dále Eliška Wagnerová vůči návrhu poznamenala, že kompenzační opatření na ochranu území přesahují všechna dosavadní řešení a že Senát by tak až příliš intenzivně zasahoval do celé koncepce právního řádu, ale také do ekonomiky. Navíc návrh ani po formální stránce nesplňuje nároky kladené na návrh zákonů.

Jak na závěr konstatovala senátorka Wagnerová: „Všechno toto a mnoho dalšího mně vedlo k tomu, že jsem hlasovala pro zamítnutí tohoto návrhu. I když návrh prošel do dalšího čtení, ve svém postoji hodlám být konzistentní a dále hlasovat proti tomuto návrhu zákona.“