„Soudci Ústavního soudu mají odpovídat za své přestupky stejně jako kterýkoli jiný občan.“ Eliška Wagnerová předkládá Senátu nový návrh zákona

V úterý 27.9. 2016 senátorka Eliška Wagnerová předložila senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ten má za cíl postavit trestání ústavních soudců v případě spáchání přestupku na roveň kteréhokoli jiného občana ČR.

Současný právní stav je totiž takový, že na soudce Ústavního soudu se vztahuje přestupková imunita, která byla do 31. března 2002 upravena shodně jako imunita poslanců a senátorů. A to tak, že soudce Ústavního soudu nelze stíhat za přestupek. Soudce tedy podléhá jen kárnému řízení před Ústavním soudem.

Od roku 2002 o tuto výsadu přišli poslanci a senátoři, kteří od té doby podléhají klasickému přestupkovému řízení, s výjimkou případu, kdy sami požádají o projednání věci parlamentní komorou v disciplinárním řízení.

Toto řešení lze po čtrnácti letech fungování považovat za osvědčené a proto ho navrhuji vztáhnout i na soudce Ústavního soudu,“ konstatovala senátorka Wagnerová.

Dosavadní právní úprava vytváří nerovnost mezi soudci Ústavního soudu a ostatními občany, když tyto soudce chrání před stíháním za přestupek a neumožňuje uložit soudci za přestupek sankci dle příslušného přestupkového zákona,“ uvedla Wagnerová.

Předložený návrh si klade za cíl, aby soudci Ústavního soudu odpovídali za své přestupky stejně jako kterýkoli jiný občan

Cílem je, aby přestupky soudců Ústavního soudu bylo možné projednat podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s výjimkou případů, kdy sám soudce Ústavního soudu požádá o projednání přestupku v kárném řízení podle části čtvrté zákona o Ústavním soudu.

Tato výjimka je odůvodněna principem dělby moci; soudce Ústavního soudu bude obdobně jako poslanci nebo senátoři moci žádat o projednání přestupku v kárném řízení, hrozil-li by mu nepřiměřený zásah ze strany výkonné moci,“ okomentovala ustanovení Eliška Wagnerová. I v takovém případě mu ale kárný senát Ústavního soudu bude moci uložit správní tresty předvídané příslušným přestupkovým zákonem.

S celým zněním návrhu zákona se můžete seznámit zde.