11. schůze Senátu Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 20.6. začne v pořadí jedenáctá plenární schůze Senátu, která bude pokračovat rovněž v pátek 21.6.

Program schůze je následující:

 • Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu /senátní tisk č. 97/ (1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 20. června)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 98/ (Lhůta pro projednání zákona končí 26. června 2013)
 • Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /senátní tisk č. 103/ (Lhůta pro projednání zákona končí 26. června 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 104/ (Lhůta pro projednání zákona končí 26. června 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 100/ (Lhůta pro projednání zákona končí 26. června 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 99/ (Lhůta pro projednání zákona končí 26. června 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 101/ (Lhůta pro projednání zákona končí 26. června 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 102/ (Lhůta pro projednání zákona končí 26. června 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 112/ (Lhůta pro projednání zákona končí 4. července 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 114/ (Lhůta pro projednání zákona končí 4. července 2013)
 • Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /senátní tisk č. 116/ (Lhůta pro projednání zákona končí 4. července 2013)
 • Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh /senátní tisk č. 111/ (Lhůta pro projednání zákona končí 4. července 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 113/ (Lhůta pro projednání zákona končí 4. července 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 115/ (Lhůta pro projednání zákona končí 4. července 2013)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 117/ (Lhůta pro projednání zákona končí 4. července 2013)
 • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala dne 22. května 2013
 • Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 27. – 28. června 2013
 • Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse /evropský senátní tisk č. K 011/09/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 /senátní tisk č. 66/
 • Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2013 /senátní tisk č. 93/
 • Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí /evropský senátní tisk č. N 032/09/
 • Senátní tisky č. K 54/09 a K 55/09 – Koordinace hospodářských reforem v EU /evropský senátní tisk č. K 054/09K 055/09/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě /evropský senátní tisk č. K 003/09/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajistit fungování vnitřního trhu s energií /evropský senátní tisk č. K 005/09/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy /senátní tisk č. 89/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícímu Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /senátní tisk č. 58/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /senátní tisk č. 59/
 • Senátní tisky č. N 39/09, N 40/09, N 41/09 – Balíček k inteligentním hranicím EU /evropský senátní tisk č. N 039/09N 040/09N 041/09/
 • Senátní tisky č. N 21/09 a K 22/09 – Evropská strategie pro alternativní paliva /evropský senátní tisk č. N 021/09K 022/09/
 • Senátní tisky č. K 23/09, N 24/09, N 25/09, N 26/09, N 27/09, N 28/09, N 29/09 – IV. železniční balíček /evropský senátní tisk č. K 023/09N 024/09N 025/09N 026/09N 027/09N 028/09N 029/09/
 • Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 96/ (1. čtení)
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 34/ (2. čtení)
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /senátní tisk č. 57/ (2. čtení)
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /senátní tisk č. 60/ (2. čtení)
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek /senátní tisk č. 61/ (2. čtení)
 • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012 /senátní tisk č. 63/
 • Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012 /senátní tisk č. 64/
 • Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012 /senátní tisk č. 85/
 • Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012 /senátní tisk č. 91/
 • Volba osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů  (Poslední bod dopoledního jednání v pátek 21. června)
 • Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /senátní tisk č. 110/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 119/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 120/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 118/