13. schůze pléna Senátu

Ve čtvrtek 12.9. od 9:00 se opět sejde plénum Senátu. Na program jsou zařazeny návrhy zákonů, které schválila Poslanecká sněmovna během své poslední schůze.

V rámci této schůze, která bude pokračovat i v pátek 13.9., budou projednávány dva návrhy zákonů Elišky Wagnerové. Jedná se o tisk 126, který Eliška Wagnerová předkládá jako předsedkyně Stálé komise pro Ústavu a parlamentní procedury. Tímto návrhem se mění některé náležitosti Jednacího řádu Senátu.

Jako zcela zásadní lze označit druhý předkládaný návrh, kterým je novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Novela spočívá v doplnění výkladu rozsahu pojmu „projevy“ poslance nebo senátora učiněné v obou komorách Parlamentu nebo jejich orgánech, pro které nelze tyto členy zákonodárných sborů trestně stíhat. Nově má být chráněným projevem výslovně pouze sdělení na schůzích komor a na schůzích jejich orgánů (výborů a podvýborů).

Návrh tak reflektuje aktuální debatu okolo širokého pojetí termínu „projev“, na jehož základě Nejvyšší soud vyjmul v červenci  z pravomoci policistů, žalobců a soudců tři exposlance, kteří jsou spojeni s pádem Nečasovy vlády.

 

Celý program jednání si můžete prohlédnout zde:

 1. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /senátní tisk č. 162/
 2. Návrh zákona o povinném značení lihu /senátní tisk č. 163/
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /senátní tisk č. 164/
 4. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /senátní tisk č. 170/
 5. Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /senátní tisk č. 176/
 6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky /evropský senátní tisk č. N 071/09/
 7. Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. Rady (ES) č.1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se fin. řízení pro některé čl. státy, jejichž fin. stab. je postižena či ohrožena závaž. obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé státy /evropský senátní tisk č. N 072/09/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 161/
 9. Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /senátní tisk č. 166/
 10. Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /senátní tisk č. 167/
 11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /senátní tisk č. 173/
 12. Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /senátní tisk č. 174/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 175/
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 165/
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /senátní tisk č. 171/
 16. Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /senátní tisk č. 168/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 169/
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 159/
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 172/
 20. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků /evropský senátní tisk č. N 066/09/
 21. Návrh zákona, o zrušení karty sociálních systémů /senátní tisk č. 160/ (1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 12. září)
 22. Senátní tisky č. K 42/09 a N 43/09 – Kosmická průmyslová politika EU
 23. Návrh nařízení EP a Rady o změně nař. (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví spol.pravidla náhrad a pomoci cestujícím v let. dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nař. (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti dopravce /evropský senátní tisk č. N 050/09/
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /senátní tisk č. 90/
 25. Senátní tisky č. N 068/09 a N 069/09 – Úřední kontroly a zdraví zvířat v EU
 26. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 126/
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 157/