8. schůze pléna Senátu

Ve čtvrtek 25.4. se sejde Senát ke své v pořadí 8. plenární schůzi. Na jeho jednání je krom novel zákonů a evropských dokumentů zařazeno také hlasování o kandidátech na soudce Ústavního soudu.

Celý program si můžete přečíst níže:

 

 • Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu(JUDr. Milada Tomková, Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.,Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph. D., DSc.,Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.) /senátní tisk č. 67/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 69/
 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011 /senátní tisk č. 31/
 • Komplexní balíček zaměřený na ochranu vodních zdrojů /evropský senátní tisk č. K 007/09K 008/09K 009/09/
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012 /evropský senátní tisk č. K 010/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 78/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012 /senátní tisk č. 7/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /senátní tisk č. 8/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /senátní tisk č. 9/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /senátní tisk č. 30/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu – digitalizace jako hnací síla evropského růstu /evropský senátní tisk č. K 020/09/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost právních předpisů EU /evropský senátní tisk č. K 018/09/
 • Balíček zaměstnanosti mládeže /evropský senátní tisk č. N 014/09K 015/09K 016/09/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajistit fungování vnitřního trhu s energií /evropský senátní tisk č. K 005/09/