9. schůze pléna Senátu

Ve dnech 2. a 3. května se ke své další schůzi sejde plénum Senátu. Projednávány budou následující dokumenty:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 79/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 82/
 • Komplexní balíček zaměřený na ochranu vodních zdrojů /evropský senátní tisk č. K 007/09K 008/09K 009/09/
 • Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2012 /senátní tisk č. 72/
 • Návrh zákona o Květnovém povstání českého lidu /senátní tisk č. 84/
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) /senátní tisk č. 5/
 • Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů /senátní tisk č. 74/
 • Prevence finanční kriminality /evropský senátní tisk č. N 035/09N 036/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 81/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie /senátní tisk č. 54/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 75/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 76/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 77/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 83/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV /evropský senátní tisk č. N 030/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 80/
 • Petice „NE-35 procent prvních zón v NP Šumava“ /senátní tisk č. 4/