Jednání pléna senátu – 1. den

Ve středu se na své druhé schůzi v 11. funkčním období sejde plénum Senátu.

Program jednání si můžete prohlédnout níže:

 1. Zahraniční politika ČR ve vztahu k Čínské lidové republice
 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 20. – 21. října 2016
  /senátní tisk č. 356/
 3. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015
  /senátní tisk č. 346/
 4. Výroční zprávy Komise za rok 2015 o vztazích Komise s vnitrostátními parlamenty a o subsidiaritě a proporcionalitě
  /evropský senátní tisk č. K 109/10K 110/10/
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 347/
 6. Balíček ke snižování emisí skleníkových plynů
  /evropský senátní tisk č. N 102/10N 103/10K 104/10/
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
  /senátní tisk č. 354/ (poslední bod před poslední pauzou dne 30. 11. 2016)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 355/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 353/
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 320/
 11. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
  /evropský senátní tisk č. N 092/10/ (1. bod odpoledního jednání)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 348/ (2. bod odpoledního jednání)
 13. Informaci vlády ČR o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
  (3. bod odpoledního jednání)
 14. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  /senátní tisk č. 349/ ( 4. bod odpoledního jednání)
 15. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
  /senátní tisk č. 350/ (5. bod odpoledního jednání)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 351/ (6. bod odpoledního jednání)
 17. Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
  /senátní tisk č. 352/ (7. bod odpoledního jednání)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji
  /senátní tisk č. 326/ ( 8. bod odpoledního jednání)
 19. Balíček předpisů proti praní špinavých peněz
  /evropský senátní tisk č. N 100/10N 101/10/ (9. bod odpoledního jednání)
 20. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k závěrům z konference „Diaspora jako partner mateřského státu“
 21. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 10/
 22. Vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů
 23. Změna v orgánech Senátu
  (1. bod jednání ve čtvrtek 1. prosince)
 24. Petice „Za dobrý zákon o Národním parku Šumava“
  /senátní tisk č. 298/ (2. bod jednání ve čtvrtek 1. prosince)