Plenární schůze Senátu

Ve čtvrtek 22.10. od 9:00 odstartuje další plenární schůze Senátu. Na pořad pléna je mj. zařazen návrh zákona o cestovním ruchu, registru smluv a evropské tisky, které se týkají krizových opatření v otázkách migrace.

Celý program pléna naleznete níže:

 1. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/
 2. Informace vlády ČR o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo dne 23. září 2015
  /senátní tisk č. 130/ (2. bod dopoledního jednání)
 3. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 15. – 16. října 2015
  /senátní tisk č. 131/ (3. bod dopoledního jednání)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 127/ (4. bod dopoledního jednání)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 128/ (5. bod dopoledního jednání)
 6. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska
  /evropský senátní tisk č. J 037/10/ (1. bod odpoledního jednání)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013
  /evropský senátní tisk č. N 033/10/ (2. bod odpoledního jednání)
 8. Balíček opatření k návratové politice a vnější dimenzi migrační krize
  /evropský senátní tisk č. N 034/10K 035/10K 036/10/ (3. bod odpoledního jednání)
 9. Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
  /senátní tisk č. 126/
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim
  /senátní tisk č. 118/ (Návrh na vyřazení z pořadu schůze)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě
  /senátní tisk č. 120/
 12. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k informaci vlády České republiky o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 129/