Plénum Senátu

Ve středu 19. března od 9:00 hodin bude zahájena v pořadí devatenáctá schůze pléna Senátu. Na programu je zařazen i tisk 229, 233 a 237, u kterých je zpravodajkou Eliška Wagnerová. V druhém čtení bude rovněž projednáván senátní návrh zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, který předkládá Eliška Wagnerová.

Níže si můžete prohlédnout celý program jednání.

 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
 2. Slib senátora
 3. Žádost Senátu o volbu nového předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
 4. Změna v orgánech Senátu
 5. Potvrzení volby předsedy výboru
 6. Změna zasedacího pořádku
 7. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 20. – 21. března 2014
  /senátní tisk č. 250/
 8. Sdělení Komise Roční analýza růstu 2014
  /evropský senátní tisk č. K 103/09/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 229/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 233/
 11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
  /senátní tisk č. 236/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
  /senátní tisk č. 237/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 238/
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 – 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod
  /senátní tisk č. 209/
 15. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA
  /evropský senátní tisk č. K 105/09/
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu
  /senátní tisk č. 202/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
  /senátní tisk č. 234/
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 239/
 19. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
  /evropský senátní tisk č. N 095/09/
 20. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012
  /senátní tisk č. 192/
 21. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
  /evropský senátní tisk č. N 102/09/
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 235/
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013
  /senátní tisk č. 193/
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973
  /senátní tisk č. 197/
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 202 o minimálních úrovních sociální ochrany a stanovisko vlády k němu
  /senátní tisk č. 135/
 26. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013
  /senátní tisk č. 226/
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/ (1. čtení)
 28. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 126/ (2. čtení)
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 194/ (2. čtení)
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 195/ (2. čtení)
 31. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 196/ (2. čtení)
 32. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013
  /senátní tisk č. 228/
 33. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 248/