Plénum Senátu – druhý jednací den

Jednání pléna bude pokračovat i ve čtvrtek od 9:00.

Na programu jednání jsou zařazeny následující tisky:

 1. Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce
  /evropský senátní tisk č. J 038/10/
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 193/
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 192/
 4. Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  /senátní tisk č. 194/
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 195/
 6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky
  /evropský senátní tisk č. K 044/10/
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 129/
 8. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)
  /senátní tisk č. 165/
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Šestáka a dalších senátorů o veřejných kulturních institucích a o změně a doplnění některých zákonů
  /senátní tisk č. 183/
 10. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 189/
 11. Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 196/ (1. čtení)
 12. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2015
  /senátní tisk č. 210/
 13. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015
  /senátní tisk č. 197/
 14. Rozprava a návrh usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky