Plénum Senátu – první jednací den

Ve středu 2. března od 9:00 hod. se uskuteční další plenární zasedání Senátu. Na programu jednání budou následující body.

 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. – 19. února 2016
  /senátní tisk č. 209/
 2. Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie
  /evropský senátní tisk č. K 043/10/
 3. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014
  /senátní tisk č. 170/
 4. Balíček k oběhovému hospodářství
  /evropský senátní tisk č. N 053/10N 054/10N 055/10N 056/10K 058/10/
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
  /senátní tisk č. 190/
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava, podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni
  /senátní tisk č. 147/
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
  /evropský senátní tisk č. N 067/10/
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází
  /evropský senátní tisk č. N 066/10/
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé
  /senátní tisk č. 152/
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze
  /senátní tisk č. 162/
 11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie rozšíření EU
  /evropský senátní tisk č. K 046/10/
 12. Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum evropské politiky sousedství
  /evropský senátní tisk č. K 047/10/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 191/
 14. Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce
  /evropský senátní tisk č. J 038/10/
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 193/
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 192/
 17. Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  /senátní tisk č. 194/