Schůze pléna Senátu

Od 21.8. se ke své 12. schůzi v tomto funkčním období sejde plénum Senátu. Schůze bude zahájena v 10:00 hod.  Prvním bodem středečního odpoledního jednání bude žádost prezidenta Miloše Zemana o vyslovení souhlasu Senátu se jmenováním Jana Sváčka ústavním soudcem.

Ústavně-právní výbor Senátu kandidaturu JUDr. Sváčka těsnou většinou podpořil na svém jednání 7. srpna. Ještě 20. srpna má o svém doporučení rozhodnout ještě senátní výbor pro lidská práva.

Plánovaný program jednání Senátu naleznete níže. Jednoltivé projednávané dokumenty pak na webových stránkách Senátu.

 • Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček) /senátní tisk č. 136/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 21. srpna od 14 hodin)
 • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 27. – 28. června 2013
 • Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2016 /evropský senátní tisk č. J 074/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 139/
 • Návrh zákona o směnárenské činnosti /senátní tisk č. 140/
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti /senátní tisk č. 141/
 • Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky /evropský senátní tisk č. K 062/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /senátní tisk č. 145/
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie /evropský senátní tisk č. K 058/09/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací /evropský senátní tisk č. N 053/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 143/
 • Senátní tisky č. N 46, N 47, K 48 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 144/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 142/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 150/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 151/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 149/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /senátní tisk č. 70/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hong Kong, 4. 3. 2013) /senátní tisk č. 106/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hong Kong, 4. 3. 2013) /senátní tisk č. 107/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hong Kong, 4. 3. 2013) /senátní tisk č. 108/
 • Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží /evropský senátní tisk č. K 037/09/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 /evropský senátní tisk č. N 065/09/
 • Návrh zákona o prekursorech drog /senátní tisk č. 152/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 153/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /senátní tisk č. 92/
 • Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /senátní tisk č. 148/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 147/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /senátní tisk č. 109/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair /evropský senátní tisk č. N 052/09/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV /evropský senátní tisk č. N 063/09/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /senátní tisk č. 90/
 • Senátní tisky č. K 42, N 43 – Kosmická průmyslová politika EU
 • Návrh nařízení EP a Rady o změně nař. (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví spol.pravidla náhrad a pomoci cestujícím v let. dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nař. (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti dopravce /evropský senátní tisk č. N 050/09/
 • Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí /evropský senátní tisk č. K 049/09/
 • Zelená kniha – Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030 /evropský senátní tisk č. K 057/09/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě /evropský senátní tisk č. K 059/09/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení /evropský senátní tisk č. K 060/09/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu /evropský senátní tisk č. K 064/09/
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /senátní tisk č. 60/ (II. čtení)
 • Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 126/ (I. čtení)
 • Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů /senátní tisk č. 137/ (I. čtení)
 • Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012 /senátní tisk č. 91/