Schůze Senátu

15. schůze Senátu bude zahájena ve středu 30. října od 9:00 hodin. Na pořad jednání jsou prozatím zařazeny následující tisky:

  • Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.) /senátní tisk č. 180/
  • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 24. – 25. října 2013
  • Výroční zprávy Komise za rok 2012
  • Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení – návrh předložený ke stanovisku EHSV podle článku 31 Smlouvy o Euratomu /evropský senátní tisk č. N 077/09/
  • Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Barcelonské cíle: Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě v zájmu trvalého růstu podporujícího začlenění /evropský senátní tisk č. K 075/09/
  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010 /evropský senátní tisk č. N 073/09/
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě /evropský senátní tisk č. K 076/09/
  • Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování /senátní tisk č. 449/