Schůze Senátu

Ve středu 23.7. od 9:00 hod. bude zahájena 23. schůze Senátu. Na program této (pravděpodobně dvoudenní) schůze je zařazeno i 1. čtení novely zákona Elišky Wagnerové o volbách, která si klade mimo jiné za cíl zrušit 5% uzavírací klauzuli u voleb do Evropského parlamentu.

Eliška Wagnerová rovněž předloží pozměňovací návrh k novele zákona o dětských skupinách, který má za cíl omezit regulativní dopad zákona například na lesní „školky“ a další dětská zařízení.

Celý program jednání si můžete prohlédnout níže:

 • Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 26. – 27. června 2014
  /senátní tisk č. 310/
 • Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
  /senátní tisk č. 311/
 • Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013
  /senátní tisk č. 306/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 313/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 314/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 315/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973
  /senátní tisk č. 270/
 • Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 316/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 317/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 318/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 319/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 320/
 • Program Čisté ovzduší pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. N 111/09,  N 112/09,  K 113/09,  N 114/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 321/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 322/
 • Ekologická produkce v Evropské unii
  /evropský senátní tisk č. N 128/09,  K 129/09/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
  /senátní tisk č. 271/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014
  /senátní tisk č. 281/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004
  /senátní tisk č. 277/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013
  /senátní tisk č. 280/
 • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013
  /senátní tisk č. 269/
 • Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
  /senátní tisk č. 253/ (2. čtení)
 • Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 294/ (1. čtení)