Schůze Senátu

20.2. 2013 se na své další schůzi sejde plénum Senátu. Schůze bude zahájena v 10:00 hod.

Program dvoudenní schůze:

 • Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 14. – 15. března 2013
 • Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /senátní tisk č. 42/
 • Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /senátní tisk č. 43/
 • Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /senátní tisk č. 52/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001) /senátní tisk č. 28/
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie /senátní tisk č. 45/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací „Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku“, který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 /senátní tisk č. 448/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012 /senátní tisk č. 7/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /senátní tisk č. 8/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /senátní tisk č. 9/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 47/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu /senátní tisk č. 3/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst /evropský senátní tisk č. K 193/08/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu – Aktualizace sdělení o průmyslové politice /evropský senátní tisk č. K 198/08/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 44/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů /evropský senátní tisk č. N 197/08/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech /evropský senátní tisk č. N 002/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 46/
 • Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou /evropský senátní tisk č. K 004/09/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 51/
 • Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /senátní tisk č. 48/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 49/
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 50/
 • Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012 /senátní tisk č. 53/
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé /senátní tisk č. 6/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků /evropský senátní tisk č. N 019/09/
 • Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012 /senátní tisk č. 33/
 • Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování /senátní tisk č. 449/
 • Petice za zachování základních škol praktických /senátní tisk č. 35/
 • Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání /senátní tisk č. 447/
 • Návrh změny Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků /senátní tisk č. 55/
 • Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů