Ústavně-právní výbor

Ve středu 10. 6. od 9:00 hod. se na svou další schůzi sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Eliška Wagnerová je zpravodajkou u návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 77).

V krátké době se Senát zabývá již třetím návrhem týkajícím se změn ve vykonávacím a exekučním řízení. Klíčová změna v tomto návrhu se týká především tří hlavních oblastí.  První z nich je zvýšení státního dohledu nad výkonem exekuční činnosti, zejména pak na disponování s vymoženými prostředky, zrušením povinnosti kontrolujícího informovat předem o kontrole. Klíčové je rovněž upravení provedení exekuce podle zásady přiměřenosti a stanovení demonstrativního výčtu věcí, které by povinnému neměly být zabaveny a rovněž pořízení videozáznamu z celého průběhu exekuce.

Celý program jednání ÚPV si můžete prohlédnout níže:

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 9. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

10. června2015 od9:00 hodin

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

9:00 hod.

Zahájení

9:00 hod.

Senátní tisk č. 80

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr dopravy Dan Ťok

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor:VHZD, další výbory: VUZP, ÚPV

9:40 hod.

Senátní tisk č. 78

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: zástupce skupiny poslanců Kristýna Zelienková

Zpravodaj: senátorka Emílie Třísková

Garanční výbor: VUZP, další výbor: ÚPV

10:10 hod.

Senátní tisk č. 77

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: zástupce skupiny poslanců Jeroným Tejc

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: ÚPV

10:50 hod.

Senátní tisk č. 79

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

11:20 hod.

Senátní tisk č. 84

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZVOB

11:40 hod.

Senátní tisk č. 86

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: zástupce skupiny poslanců Petr Fiala

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VHZD

12:20 hod.

Senátní tisk č. 87

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr zdravotnictvíSvatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor: VZSP, další výbory: VUZP, ÚPV

poté

Různé

Stanovení termínu příští schůze výboru