Publikační činnost

Monografie

1996
Ústavní soudnictví (původ, význam a některé organizační a procesní aspekty v komparativním pohledu). Linde, a. s., Praha.

1997
Ústavy států Evropské unie. Linde, a. s., Praha (spolu s V. Klokočkou).

1998
Die normativen Prinzipien der Verfassung. In Marko, J., Ableitinger, A., Bröstl, A., Holländer,
P. (Hrsg.): Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der
Tschechischen und Slowakischen Republik. Petr Lang, Europaischer Verlag der
Wissenschaften, Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien, str. 51-68
Gesetzgebung und Verwaltung. In Marko, J., Ableitinger, A., Bröstl, A., Holländer, P. (Hrsg.):
Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der
Tschechischen und Slowakischen Republik. Petr Lang, Europaischer Verlag der
Wissenschaften, Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien, str. 69 -86

2003
Position of Judges in the Czech Republic. In Přibáň, J., Roberts, P., Young, J. (eds.): Systems
of Justice in Transition: Central European Experience since 1989. Ashgate Publishing Limited,
Aldershot, str. 163 – 179.

2007
Landesbericht Tschechische Republik. In Kluth, W. (Hrsg.): Europäische Integration und
nationales Verfassungsrecht. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, str. 245 – 261.

Zákon o Ústavním soudu s komentářem. ASPI, a. s., Praha (spolu s M. Dostálem, T.
Langáškem a I. Pospíšilem).

2012
Listina základních práv a svobod – komentář (spolu s editory V. Šimíčkem, T. Langáškem, I. Pospíšilem a kolektivem dalších spoluautorů)

Vybrané odborné články a příspěvky do sborníků

1994
Ustanovení § 102 trestního zákona ve středoevropském kontextu. Všehrad
. 3/1994, str. 4 -7.
K ustanovení § 13 zákona o Ústavním soudu. Právní rozhledy
. 8/1994, str. 286 a násl.

1995
Přirozené právo, spravedlnost a lidská práva jako zdroj práva. Politologický časopis
. 4/1995, str. 322 – 329.
Poznámky k vývoji a některé teorie lidských práv. Politologický časopis
. 1/1995, str. 43– 48.
Vliv parlamentů, vlád a politických stran na výběr soudců ústavních soudů. Právní rozhledy
. 7/1995, str. 277 – 278.
Právo na bydlení a sociální státnost. Trend: politiky, vědy, kultury, společnosti
. 2/1995
Svrchovanost zákona anebo panství práva v právním státu? Zpravodaj
. 5/1995
I. v. Münch: Export a import práva. Překlad s poznámkou E. Wagnerové. Právní rozhledy
. 3/1995, str. 107 – 109.

1997
K otázce procedury rozhodování pléna Ústavního soudu (reakce na článek V. Šimíčka),
Časopis pro právní vědu a praxi
. 4/1997, str. 648 a násl.
Politické strany v řízení před Nejvyšším soudem. Časopis pro právní vědu a praxi
. 3/1997, str. 464 – 468.

1998
Judicial Review of Administrative Acts in the Czech Republic. The Parker School Journal of
East European Law Vol. 4, No. 2, str. 241 – 248.
Právo na informace, Právní praxe
. 2/1998, str. 89 – 93.

1999
Slovo osobnosti. Senát
. 4/1999, str. 4.
Vztah exekutivy a soudní moci. Právní praxe
. 5/1999, str. 277 – 280.

2000
Otázka možnosti uplatnění precedentu v českém právním řádu. Právní rozhledy
. 1/2000, str. 1 – 2.
Filosoficko-politické a právní aspekty posttotalitního syndromu. In Komunismus v nás. Cesta
do minulosti nebo budoucnosti? Občanský nadační fond, Brno, str. 9 -13
Principy nebo zájmy? In Fiala, P., Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika.
Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, str.341 -346

2001
Univerzalita lidských práv a spektrum právních vztahů. In Hanuš, J.: Lidská práva – nárok na
obecnou platnost a kulturní diferenciace. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno,
str. 56 – 64.
Žijeme po 11 letech v právním státě? Prostor
. 49/50, str. 55 -58

2002
Postavení soudce v České republice. Soudce
. 3 /2002, str. 2 a násl.
Justice and Memory: The Experience of the Czech Republic. The Parker School Journal of
East European Law Vol. 8, No. 2 a 3, str. 199- 233.
Úvodní stať in Čapek, J.: Právnický slovník evropské ochrany lidských práv. ORAC, Praha,
(první tři strany – nečíslované)
Die Stellung der Richter in der Tschechischen Republik. In JOR Jahrbuch für Ostrecht, Band
43 (1. Halbband), C. H. BECK, Mnichov, str. 109 – 128.

2004
Charta základních práv a svobod EU. Senát
. 1/2004, str. 23-24.
Razdelenie vlastej v praktike Konstitucionnogo suda Čechii. In Konstitucionnyj sud kak garant razdelenija vlastem. Institut prava i publičnoj politiky, Moskva, s. 175-185.
Vztah ústavní stížnosti a mimořádných opravných prostředků. In Šimíček, V., Hloušek, V.
(eds.): Dělba soudní moci v ČR. Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, str. s. 85 – 91.
Je Euroústava žádoucí? Časopis pro právní vědu a praxi
. 3/2004, s. 246 – 248.
Richterliche Unabhängigkeit in der Tschechischen Republik. In Schroeder, F.- Ch. (Hrsg.):
Justizreform in Osteuropa. Petr Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M.,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien, str. 161 – 168.
Die Tschechische Republik als neues Mitglied der Europäischen Union – Ende oder Beginn des
Integrationsprozesses? Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle –Wittenberg.

2005
Primát zákona nebo jednotlivce? In Gerloch, A., Maršálek, P. (ed.): Zákon v kontinentálním
právu. Eurolex Bohemia, Praha, s. 39 – 42.

2006
The Direct Applicability of Human Rights Treaties. In The Status of International Treaties on
Human Rights. Council of Europe Publishing, Strasbourg, str. 111-128.
Doktríny českého Ústavního soudu ke komunitárnímu a unijnímu právu. In Ústavný prieskum
konaní pred všeobecnými súdmi aplikujúcimi komunitárne právo v praxi ústavných súdov.
Benátská komise Rady Evropy a Ústavný súd Slovenskej republiky, Košice.
Právo jako účel. In Kysela, J. (ed.): Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech. Eurolex
Bohemia, Praha, str. 99-105.
Korupce a soudní moc. In Dančák, B., Hloušek, V., Šimíček, V. (eds.): Korupce. Projevy a
potírání v České republice a Evropské unii, str. 147 -151

2007
Předmluva. In Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.): Rovnost a diskriminace. C. H.
Beck, Praha, str. V-VIII.
Judges and the Law in Different Political Systems. In Human Rights, Democracy and the Rule
of Law. Liber Amicorum Luzius Wildhaber. Dike Verlag AG, Zürich/St.Gallen, str. 1579 –
1598.
Přetrvávající tendence z minulosti v činnosti soudů a obtížnost jejich odstraňování. In Šimíček,
V. (ed.): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?
Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, str. 60-72.
The Czech Constitutional Court Doctrines on Community and Union Law, in Role of the
Constitutional Court in Protection of the Values Consolidated in the Constitution, Riga, str. 87
– 104.

2008
Prezident republiky a Ústavní soud. In Šimíček, V. (ed.): Postavení prezidenta v ústavním
systému České republiky, Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, str. 97 – 109.
Modely správy soudnictví. In Kysela, J. (ed.): Hledání optimálního modelu správy soudnictví
pro Českou republiku. Kancelář Senátu Parlamentu ČR, Praha, str. 104 – 111.
Nebezpečí terorismu a úroveň ochrany základních práv. In Sborník z mezinárodní konference
na téma ochrana základních práv a svobod z hlediska vzrůstajícího nebezpečí terorismu,
Ústavní soud ČR 2008, str. 37 – 41

2009
Svoboda a demokracie. In Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám, ASPI, a.s., Praha,
str. 127-138
Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami. JURISPRUDENCE
. 5/2009,
str. 3-8
Základní práva. In Bobek M., Molek P., Šimí
ek, V. (eds.): Komunistické právo
v Československu. Mezinárodní politologický ústav MU, Brno, 2009, str. 330-361

Novinové články

1993
Pochybení profesionálů, LN 1993
Umění být demokratem, LN 10. 12. 1993

1994
Černá kočka v pytli právní vědy, LN 18. 1. 1994
Špinavé peníze a nehotový zákon, LN 26. 1. 1994
Zneužívání adres pro reklamní zásilky, LN 21. 3. 1994
Prohra nejen básníkova, LN 30. 3. 1994
Víc než politický protihráč, LN 31. 3. 1994
Potírání korupce a princip proporcionality, LN 14. 4. 1994
Žurnalistická etika, LN 14. 4. 1994
Vina musí být pojmenována, Rovnost 26. 4. 1994
Ústavní požadavky a spor o senátorské volební obvody, LN 6. 5. 1994
Střet zájmů a zákony, LN 27. 5. 1994
Přijímací řízení a Listina práv, LN 5. 9. 1994
Chyběla dobrá společnost, LN 8. 12. 1994

1995
Jsou komory středověkým přežitkem?, Rovnost 30. 1. 1995
Právo na bydlení a omyly našich politiků, LN 7. 2. 1995
Ústavní soud: pojistka demokracie, LN 31. 5. 1995
Imunita a beztrestnost, LN 8. 8. 1995
Zdravotnictví a Listina práv a svobod, LN 11. 8. 1995
Prezident a institut milosti v právním státě, LN 8. 9. 1995
Nesnadný přerod totalitní justice, LN 18. 9. 1995
Spor o liberalismus je sporem dne, LN 12. 12. 1995

1996
Před štrasburským tribunálem jsme si rovni, LN 5. 2. 1996
I banální rasismus je nebezpečný, LN 1. 8. 1996
Zákony nejsou jen slova, LN 7. 12. 1996
O titulománii, LN 19. 12. 1996

1997
Ping-pong s ústavou, LN 31. 1. 1997
Česká Hannah Arendtová, LN 22. 2. 1997
Rozsudek jako signál pro voliče, LN 4. 3. 1997
Jaké je postavení člena vlády, LN 28. 3. 1997
Všeobecná vláda zákona aneb jak dál s právním státem, LN 4. 4. 1997
Svoboda projevu v evropské a americké tradici, LN 11. 4. 1997
Může, nemůže být umělecký projev nějak omezen?, LN 9. 5. 1997
Konkurence, konsenzus, pastičky, LN 21. 5. 1997
Nářky na délku soudních řízení znějí ze všech stran, LN 14. 8. 1997
Lhůty aneb poněkud nudné téma počítání času, LN 2. 9. 1997
Arogance vrchního soudu a kompetence Ústavního soudu, LN 16. 10. 1997
Třetí díl otázky demokracie je na světě, LN 15. 11. 1997

1998
Dva tábory, dvojí pojetí práv, LN 21. 3. 1998
Při reformě soudnictví hledejme inspiraci v EU, LN 11. 11. 1998
Deklarace – zdroj mezinárodního práva: ČR chápe Deklaraci jako skutečnou míru práva a
bezpráví, LN 10. 12. 1998

1999
Soudce by měl mít právo veřejně projevit odlišný názor, Mf Dnes 25. 6. 1999
Potřebujeme formulovat etické principy, jimiž se má řídit soudce?, Mf Dnes 30. 8. 1999
Společnost rezignuje na kontrolu moci, LN 21. 9. 1999

2000
Nezávislé soudnictví za totality?, Mf Dnes 15. 8. 2000

2001
Za průtahy nemohou jen soudci, LN 24. 3. 2001
Zákony musí obstát i ve zlých časech, Právo 12. 11. 2001

2008
Protiústavnost poplatků je evidentní, Literární noviny 30. 6. 2008

Účast na mezinárodních seminářích a konferencích

1999
Mezinárodní konference předsedů nejvyšších soudů v Salzburském semináři (Rakousko)

2001
Seminář Golda Meir Institut v Haifě (Izrael), přednesen příspěvek „The Impact of Women´s
Training on Socio-Economic Development in the Czech Republic“
Promoční akt na universitě v Nijmegenu (Nizozemsko), přednesen příspěvek „Charter of
Fundamentals Rights of EU – what are the Fundamental Rights?“
Seminář na Cardiff Law School, University of Wales (Velká Británie), přednesen příspěvek
„The Position of Judges in the Czech Republic“

2002
První zasedání Stálé konference předsedů nejvyšších soudů středoevropských států usilujících
o přistoupení k EU
Mezinárodní seminář Ústavních soudů v autonomní republice Ajara, Batumi (Gruzie),
přednesen příspěvek „Vnitřní organizace Ústavního soudu“

2003
IX. mnichovská východo-západní konference „Soudní reforma ve střední a východní Evropě“
(SRN), přednesen příspěvek „Nezávislost soudců v ČR“
6. mezinárodní fórum ústavních soudů, Moskva (Ruská federace), přednesen příspěvek „ The
Czech Republic: the Separation of Powers in Constitutional Court Case Law“

2004
Mezinárodní konference ústavních soudů v Jerevanu (Arménie), přednesen příspěvek „The
Rule of Law State in the Practice of the Constitutional Court of the Czech Republic“

2005
Workshop pořádaný Radou Evropy „Organizace nezávislosti, spolehlivé a funkční soudnictví a posilování soudní spolupráce na západním Balkánu“, Skopje (Makedonie), předneseny dva
příspěvky „Výběr a volba ústavních soudců“ a „Individuální stížnost“
Konference evropských ústavních soudů, Nicosie (Kypr)
Konference pořádaná Radou Evropy a Univerzitou v Coimbra (Portugalsko), přednesen
příspěvek „Status mezinárodních smluv o lidských právech“

2006
Konference pořádaná Benátskou komisí Rady Evropy ve spolupráci se slovenským ústavním
soudem, přednesen příspěvek „Doktríny českého Ústavního soudu ke komunitárnímu a
unijnímu právu“

2008
XIV. kongres Konference evropských ústavních soudů pořádaný Ústavním soudem Litevské
republiky, Vilnius (Litva)
Konference u příležitosti 10. výročí Ústavního soudu Ázerbajdžánské republiky, Baku,
přednesen příspěvek „Typy výroků jako příspěvek k efektivitě rozhodování ústavního soudu“

2009
Vědecká konference k demokratickému procesnímu právu pro EU, Univerzita Kolín n. R.
(SRN), ve spolupráci s Demokratie-Stiftung, přednesen příspěvek „Ende der nationale
Verfassungsgerchtsbarkeit?“
Vědecká konference Grudrechte und neue Demokratien in Ostmittel – und Osteuropa,
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (SRN), přednesen příspěvek „
Grundrechte in der Tschechischen Republik“
Vědecká konference „The Rule of Law in a World of Multilevel Juriasdictions“, Humboldt
University Berlin (SRN), přednesen příspěvek „ Theoretical aspects of Rule of Law (des
Rechtsstaates)“

2012
Mezinárodní vědecká konference pořádaná Ústavním soudem ČR „Katalogy základních práv a svobod a jejich aplikace v zemích EU“, přednesen příspěvek na téma „Vztah domácích a mezinárodních katalogů lidských práv“

Ocenění

2009 Stříbrná medaile Antonína Randy