Moje cíle

Zelená právu, spravedlnosti a lidské důstojnosti

 1. Zelená právu

  • Základní nastavení vztahů ve společnosti musí vycházet ze zákonů a nikoliv libovůle ze strany státu, politiků a úředníků
  • Státní úřady nesmějí být kořistí politických stran, potřebujeme nezávislé a kvalitní úředníky.
 2. Zelená spravedlnosti

  • Nastolení skutečné (materiální) rovnosti jednotlivých osob ve věcech odvodů do veřejných rozpočtů a spravedlivého rozložení daňové zátěže ve společnosti.
  • Z druhé strany však chci take dosáhnout toho, aby daňové předpisy nekladly poplatníkům doslova lstivé a neodůvodněné pasti, jejichž jediným účelem je, aby stát získal více peněz.
  • Požaduji férová pravidla pro politickou soutěž. Například chci dosáhnout nastolení rovné váhy jednotlivých voličských hlasů zrušením 5% klauzule v obecních, krajských a evropských volbách.
 3. Zelená lidské důstojnosti

  • Musíme silovat o taková zákonná řešení, která nebudou poškozovat nejslabší členy našeho občanského společenství.
  • Budu usilovat o skoncování s praxí převádění kompetencí státu do soukromé sféry. Jde zejména o agendy spojené se školstvím, zdravotnictvím, důchody, ale i další, za jejichž plnou realizaci stát odpovídá.
  • Každý bez výjimky má právo na férové zacházení ze strany státu. Nikdo nesmí být degradován do role předmětu, na němž se zkouší různá socio-ekonomická reformní řešení.

Rozhovor s Eliškou Wagnerovou o jejich cílech v Senátu

O jaké cíle budete v Senátu usilovat?

Chci dát zelenou právu, spravedlivosti a lidské důstojnosti. Společnost je podle mě ohrožena převáděním nezastupitelných funkcí státu do soukromých rukou a sociálními experimenty s lidskou důstojností. Pojďme vrátit právo, spravedlnost a férovost do jednání státu a veřejné moci.

Co konkrétně to podle Vás znamená?

Zelená právu znamená například to, aby základní nastavení vztahů ve společnosti vycházelo ze zákonů a nikoliv libovůle ze strany státu, politiků a úředníků ve formě podzákonných předpisů. Příkladem takové kolize je stanovení standardní a nadstandardní péče v rámci reformy zdravotnictví nebo některé části sociální reformy.

Stejně tak považuji za nezbytné, aby byl přijat slušný zákon o státní službě, který zabezpečí férový výkon veřejné služby nezávisle na měnících se poměrech. Státní úřady nesmějí být kořistí politických stran, potřebujeme nezávislé a kvalitní úředníky. A ti musejí být hodnoceni podle výkonu a nikoliv na základě příslušnosti k politickým stranám.

Na druhém místě jste zmínila spravedlnost. Myslíte si, že se jí v české společnosti nedostává? 

Zelená spravedlnosti pro mě znamená usilovat o taková zákonná řešení, která nebudou poškozovat nejslabší členy našeho občanského společenství. A to se bohužel děje. Moje představa spravedlnosti vychází z humanismu, který chce každé lidské bytosti umožnit takový rozvoj, který odpovídá stupni socioekonomického rozvoje daného společenství. Nejde o dovolenou u moře pro každého. Rozhodně ale jde o to, aby každý měl zajištěno lidsky důstojné existenční minimum, které mu umožní lidsky důstojné bytí.

Do stejné kategorie podle mě patří i nastolení skutečné (materiální) rovnosti jednotlivých osob ve věcech odvodů do veřejných rozpočtů a spravedlivého rozložení daňové zátěže ve společnosti. Měřit stejně pštrosům a kolibříkům prostě není fér. To znamená nejen daňovou progresi, ale i zprůhlednění předpisů a jejich očištění od zjevně prolobovaných výhod, jakými např. disponují znečišťovatelé životního prostředí, kteří se spravedlivým odvodům brání přidáváním biomateriálu k tradičním palivům. A spadá sem i bezdůvodně výhodné zdanění hazardu. Budu usilovat také o zavedení nových a vylepšování stávajících zákonných mechanismů bránících kriminálním únikům před daňovými povinnostmi. Z druhé strany však chci take dosáhnout toho, aby daňové předpisy nekladly poplatníkům doslova lstivé a neodůvodněné pasti, jejichž jediným účelem je, aby stát získal více peněz. A ze zkušenosti vím, že tyto pasti sklapnou téměř vždy jen v případě malých ryb, zatímco velryby stát kontrolovat neumí či možná ani nechce. Kontrola malých i velkých daňových poplatníků musí dostat řád a rovnováhu.

Lidé mnohdy ztrácejí pocit, že mohou skutečně něco ovlivnit. Můžete pak jako senátorka přispět k tomu, aby se i toto změnilo?

Ano, zelená spravedlnosti pro mě znamená i férová pravidla pro politickou soutěž. Například chci dosáhnout nastolení rovné váhy jednotlivých voličských hlasů zrušením 5% klauzule v obecních, krajských a evropských volbách. Rovná váha voličských hlasů je legitimním demokratickým požadavkem pro ověřování skutečně existujících zájmů v občanské společnosti a jejich přenosu do zastupitelských sborů.

Jako svoje třetí klíčové téma jste uvedla lidskou důstojnost. Proč si myslíte, že je ohrožena, a jak ji bránit?

Budu usilovat o skoncování s praxí převádění kompetencí státu do soukromé sféry. Tam, kde ústavní pořádek ukládá státu povinnost ručení za respekt a ochranu práv jednotlivců, což je případ všech základních práv, nemůže se stát zbavit odpovědnosti tím, že tyto agendy převede na soukromé subjekty. Jde zejména o agendy spojené se školstvím, zdravotnictvím, důchody, ale i další, za jejichž plnou realizaci stát odpovídá. Privatizace hmotného majetku neslavně skončila, nyní se hraje o privatizaci povinných odvodů do veřejných rozpočtů.

Zelená lidské důstojnosti znamená přijímaní všech zákonných řešení na principu respektu a ochrany lidské důstojnosti ve všech jejích aspektech. Každý bez výjimky má právo na férové zacházení ze strany státu. Nikdo nesmí být degradován do role předmětu, na němž se zkouší různá socio-ekonomická reformní řešení.

Co by měl tedy stát dělat pro to, aby byla chráněna práva všech, včetně těch nejzranitelnějších? 

Je třeba respektovat lidskou důstojnost jak dětí v dětských domovech, tak seniorů v různých zařízeních jim určených, a samozřejmě všech, bez ohledu na věk, zejména ve spojení se zárukou osobní svobody, ochrany soukromého života a samozřejmě i s ohledem na momentální zdravotní a sociální situaci každého, a to jak v oblasti výplaty pojistných, tak sociálních dávek. Samostatným problémem jsou také exekuce. I s tou nejslabší lidskou bytostí je třeba zacházet jako se subjektem, a před valem, jímž jej chrání základní práva se musí veřejná moc zastavit, ba tam, kde jednotlivec není schopen val sám vystavět, tam mu musí stát účinně pomoci.

Proč jste vstoupila do voleb jako kandidátka s podporou Stranu zelených?

Vstoupila jsem do politiky, protože chci svými zkušenostmi ústavní soudkyně přispět k obraně základních hodnot, neboť cítím, že jsou dnes ohroženy. Vždy jsem byla zastáncem ochrany základních práv a úcty k lidské důstojnosti a v tom se mé postoje potkávají s představou o politice, kterou prosazují zelení. Stranu zelených jsem preferovala především proto, že není zatížena korupčními skandály a korupce je dnes nepochybně velký problém. Osobně sympatizuji s menšími liberálními stranami s ideály, neboť v demokratické společnosti slouží jako brzdy a protiváhy uzurpaci moci velkých stran, které si ze své převahy mnohokrát vyvozují i nárok na jedinou pravdu. I proto jsem přijala její nabídku na kandidaturu do Senátu.

Jaký je Váš vztah k zelené politice?

Zelenou politiku vnímám v širším kontextu hodnot, které jsou základem demokratické společnosti. Dobré životní prostředí je veřejný statek, který nám všem umožňuje doslova život na této planetě. Zelenou politiku ale neredukuji jenom na otázky ochrany životního prostředí. Pokud má být život hodnotný ve všech jeho aspektech, je nutné chránit i ostatní, ústavním pořádkem zakotvené, hodnoty společnosti a hledat mezi nimi rovnováhu. Vážit si prostředí, ve kterém žijeme, znamená vážit si života. Zelená politika je prostředek, jak toho dosáhnout, a vnímám ji jako respekt a ochranu celého řádu základních práv a ústavních hodnot.